آوید نور - محاسبه روشنایی داخلی

 


هدف از محاسبات روشنایی داخلی عبارتند از:


1. محاسبه تعداد چراغ های مورد نیاز
2. تعیین نحوه قرارگیری چراغ ها ( ارتفاع نصب، موقیعت قرار گیری...)
3. تامین حداقل شدت روشنایی متوسط مورد نیاز
4. توزیع مناسب روشنایی در نقاط مختلف
5. محدود کردن خیرگی
6. ملاحظات زیبایی و غیره

 برای فضاهای بسته به ازای هر متر مربع مساحت اگر از لامپ رشته ای استفاده شود 32 وات بر متر مربع در نظر گرفته می شود 

به عنوان مثال اگر یک اتاق 12 متر مربع مساخت داشته باشد 384=32*12 پس 384 وات جهت یک اتاق 12 متر مربع مورد نیاز است که با توجه به لامپ های موجود در بازار باید دو عدد لامپ 200 وات استفاده نمود. 

 اگر از لامپ مهتابی استفاده نمایم 

نور لامپ های مهتابی حدودا 4 برابر یک لامپ رشته ای است به عبارت دیگر نور یک لامپ 40 وات مهتابی برابر یک لامپ 160 وات رشته ای است در حالیکه مصرف برق ان 4/1 یک لامپ رشته ای است بنابراین برای هر متر مربع مساحت 8 وات در نظر می گیریم 

به عنوان مثال برای یک اتاق 12 متری 84=8*12 پس 84 وات نور مهتابی می خواهیم که با توجه به لامپهای موجود حداقل 3 عدد لامپ 40 وات مهتابی مورد نیاز خواهد بود 

 اگر از نور ترکیبی (مهتابی و رشته ای ) استفاده شود 

بهترین حالت نور داشتن ترکیبی از نور زرد و سفید می باشد لذا در اینحالت جهت محاسبه ابتدا محاسبات را بر اساس لامپ رشته ای انجام داده سپس ضرایب 160 را جدا نموده و به جای ان یک عدد لامپ مهتاب 40 وات قرار می دهیم 

به عنوان مثال بای اتاق 12 متر مربعی 

64+160*2=384=32* 12 

بنابراین برای یک اتاق 12 متر مربعی باید دو عدد لامپ مهتابی 40 و یک عدد لامپ 60 وات رشته ای روشن باشد 

این حداقل مقدار روشنایی مورد نیاز می باشد در پایان ایا این تعداد لامپ در اتاق شما روشن است ؟